İstanbul İmar Mevzuatı

Emlak Vergisi Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
17.4.2012 13:34:00

Madde 1 – Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri: Madde 2 – Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne...

Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
17.4.2012 13:31:12

Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı deneti...

Sultanbeyli Gecekondu Kanunu
Sultanbeyli Gecekondu Kanunu
23.3.2012 12:17:00

Kapsam ve tarif: Madde 1 - Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır....

Adalar İmar Kanunu
Adalar İmar Kanunu
23.3.2012 12:16:05

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Bü...

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik
23.3.2012 12:15:15

Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Bu Yönetmelikte geçen; Dar...

Alibeyköy Dere Islah Mevzuatı
Alibeyköy Dere Islah Mevzuatı
23.3.2012 12:12:01

Alibeyköy Deresi Kolu Küçükköy Dere Yatağı alanında kalan bazı taşınmazların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.nci maddesinin uygulanmasına dair kararın yürürlüğe konulma...